Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz dbałością naszej firmy o przetwarzanie i ochronę danych osobowych odwiedzających nas osób, niniejszym informujemy jak poniżej.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SKIPREX Grzegorz Adamczyk przy ul. Gersona 37/10, 51-664 Wrocław
  Dane kontaktowe:
  e-mail: info@skiprex.com
  listownie: ul. Gersona 37/10, 51-664 Wrocław
 2. Jakie dane mogą być przetwarzane?
  W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące, podane dobrowolnie dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania.
 3. Jaki jest cel przetwarzania?
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy (zakupu usług od Administratora),
  2. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  4. dochodzenia roszczeń,
  5. archiwizacji,
  6. udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania lub pisma,
  7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  8. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.
 4. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?
  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:
  1. art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi umowy zawartej z Administratorem danych,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych,
  3. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej powyżej umowy,
  4. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest obsługa Państwa zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.
 5. Kto może być odbiorcą danych?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą Państwa danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych, przykładowo:
  1. pracownicy dostarczający kontenery na wskazane miejsce,
  2. podmioty świadczące usługi księgowe,
  3. kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń,
  4. podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa,
  5. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, będąca właścicielem platformy przelewy24.pl służącej do realizowania szybkich płatności drogą internetową, za pośrednictwem której to platformy możecie Państwo dokonać płatności za wykonywane przez nas usługi. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym (osobom niezatrudnionym u Administratora), wówczas przekazanie takie nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez pracowników Skiprex, przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie zawartych z tymi pracownikami upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 6. Czy dane mogą być przekazane poza terytorium EOG?
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Gdzie jest serwer administratora?
  Państwa dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w siedzibie Administratora. Dane mogą znajdować się na serwerach zarządzanych przez home.pl jako aktualnemu dostawcy usług hostingowych lub w lokalach gdzie jest prowadzona działalność i znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez Administratora.
 8. Jaki jest okres przetwarzania danych?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie i/lub przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu, w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją umowy lub też z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 9. Jakie są Państwa uprawnienia?
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
 10. Gdzie możecie Państwo złożyć skargę?
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jako osoby fizycznej jest wymagane jeśli chcecie abyśmy mogli zawrzeć i wykonać na Państwa rzecz usługę oraz odpowiedzieć na Państwa pytania.
 12. Czy Państwa dane są profilowane?
  Państwa dane nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Ponadto informujemy, iż:
  1. serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do świadczenia naszym klientom usług, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach,
  2. informacje pochodzące z badań ankietowych i formularzy zamówień nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów,
  3. rejestrowanie w naszych bazach adresów IP użytkowników ma na celu diagnozowanie problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW; adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie),
  4. na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu,
  5. witryna naszego serwisu wykorzystuje pliki „Cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki „Cookies” zawierają użyteczne informacje (dostarczają informacji o zainteresowaniach użytkowników dotyczących między innymi pobieranych plików lub innych informacji statystycznych) i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z Państwa komputerem; wyłączenie informacji „Cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW – może jednak spowodować niestabilną pracę niektórych modułów wykorzystujących tą formę komunikacji systemu z użytkownikiem,
  6. nasz serwis wykorzystuje formularz kontaktowy, który umożliwia kontakt z Administratorem; formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak imię i nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.
  7. witryna WWW zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją; zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności; prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
Scroll to Top